Privacybeleid

Privacybeleid

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege architectenbureau Sven Dezittere en heeft alleen toepassing op het gebruik van persoonsgegevens van zijn klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar architectenbureau Sven Dezittere op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Architectenbureau Sven Dezittere adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit architectenbureau Sven Dezittere

Architectenbureau Sven Dezittere is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege architectenbureau Sven Dezittere.

Architectenbureau Sven Dezittere is bekend onder ondernemingsnummer 0555.639.061. Architectenbureau Sven Dezittere is gevestigd en kantoorhoudend in de Haasroodsestraat 53, 3052 Blanden (Oud-Heverlee) en bereikbaar via het e-mailadres info@svendezittere.be .

Architectenbureau Sven Dezittere is met inschrijvingsnummer B400316 ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten en ressorterend onder de Provinciale raad van Vlaams-Brabant. (Reglement van beroepsplichten hyperlink: https://www.architect.be/nl/juridisch/wetteksten-aanbevelingen/reglement-van-16-december-1983-van-beroepsplichten-door-de-nationale-raad-van-de-orde-der-architecten-vastgesteld/ )

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Architectenbureau Sven Dezittere verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor diensten of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u sluiten. Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”. Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”. Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

Architectenbureau Sven Dezittere kan op de volgende manieren informatie over jou ontvangen:

 • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan of als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van architectenbureau Sven Dezittere op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor architectenbureau Sven Dezittere optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van architectenbureau Sven Dezittere plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Architectenbureau Sven Dezittere kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van architectenbureau Sven Dezittere, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan architectenbureau Sven Dezittere verstrekt. Architectenbureau Sven Dezittere kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens, waaronder door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, informatie over je huis, tuin en huisdieren en persoonlijke voorkeuren.
 • Betalings- en factuurgegevens, indien je deze gegevens zelf verstrekt aan ons, bijvoorbeeld schriftelijk of per e-mail.
 • Websitegegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website.
 • Gegevens die je indient als je bij ons solliciteert, zoals je CV, motivatie en gerelateerde informatie.

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw gezinssamenstelling, uw rijksregisternummer voor een aanvraag in de omgevingsvergunning en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen waar u mee samenwerkt. De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig project. Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Architectenbureau Sven Dezittere gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten via onze website, en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 • Voor het maken van analyses omtrent bezoekgedrag in de website.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Architectenbureau Sven Dezittere kan je persoonsgegevens delen met aan architectenbureau Sven Dezittere gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Architectenbureau Sven Dezittere kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op architectenbureau Sven Dezittere rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Architectenbureau Sven Dezittere heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • Het IP-adres van de bezoeker;
 • De datum en tijd van het bezoek;
 • De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • De op onze website bezochte pagina ‘s;
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door architectenbureau Sven Dezittere zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie architectenbureau Sven Dezittere samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de architectenbureau Sven Dezittere website:

Functionele cookies

Architectenbureau Sven Dezittere plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Architectenbureau Sven Dezittere maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Architectenbureau Sven Dezittere heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Architectenbureau Sven Dezittere heeft Google geen toestemming gegeven om via architectenbureau Sven Dezittere verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Architectenbureau Sven Dezittere bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Indien u uw gegevens volledig wilt laten verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen (zie onder).

Welke rechten heb jij?

U dient er zelf voor te zorgen dat architectenbureau Sven Dezittere over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@svendezittere.be kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door architectenbureau Sven Dezittere, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Architectenbureau Sven Dezittere zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan architectenbureau Sven Dezittere of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Architectenbureau Sven Dezittere neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met architectenbureau Sven Dezittere via info@svendezittere.be

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop architectenbureau Sven Dezittere omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@svendezittere.be